رابطةجهت‌گیری مذهبی با عوامل شخصیّت
65 بازدید
محل نشر: معرفت/75
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/12/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در این پژوهش رابطة بین عوامل 16 گانه شخصیّت و جهت‌گیری مذهبی دانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی قم بررسی شده است . گروه نمونه ، شامل 193دانشجوی مذکر و 143نفر مؤنث بود. دانشجویان در دو نوبت به دو آزمون 16PF کتل- بازنگری چهارم- و آزمون جهت‌گیری مذهبی پاسخ دادند. برای تطبیق دو آزمون از یکردیف کدهایی که به صورت پلاک تهیه شده‌ و در اختیار آزمودنی‌ها قرار می‌گرفت استفاده ‌شد. آزمون مذهبی خود دارای سه مؤلفة R1 عقاید- مناسک ، R2 اخلاق و R جهت‌گیری کلی به مذهب بود . داده‌ها با روش تحلیل‌رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج در سه سطحِ کل گروه‌ها ، زیر-گروه مذکر و زیرگروه مؤنث تنظیم شد و سپس سطح تبیین‌کنندگی و میزان ارتباط عوامل شخصیّت با سه مؤلفة مذهبی در تمامی زیر-گروه‌ها تعیین شد . نتایج این بررسی ، سطح ارتباط و اهمیّت عوامل B+,H+,Q1-,Q2-,Q4-,G+ Q3+,C+,A+,E- را به ترتیب ذکرشده و همچنین معنادری آن را در تمام سطوح نشان می‌دهد . رگه‌های خلقی G وQ1 مبنای اصلی جهت‌گیری مذهبی در هر سه مؤلفة R1,R2,R3 می‌باشند. در حالی که ارتباط سایر عوامل بر اساس نوع مؤلفة مذهبی یا تفاوت جنس در زیر-گروه‌ها متفاوت است .