مهار خشم
60 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه دارالحدیث قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بعنوان چکیده: این کتاب شامل مباحث زیر می باشد: در بخش اول فصل اول واژه شناسی مفهومی و جایگاه خشم و غضب در بین متون دین/ فصل دوم بررسی ماهیت روانشناختی خشم/ فصل سوم ویژگی های خشم در روایات و آیات / فصل اول از بخش دوم ماهیت خشم منفی در متون دینی/ فصل دوم آثار خشم منفی فصل سوم عوامل و علل خشم منفی/ فصل اول از بخش سوم مقابله با خشم : مقدمات مقابله با خشم / فصل دوم تقوی و حلم/ فصل سوم مقابله های رفتاری و جسمی/فصل چهارم مقابله شناختی / فصل پنجم مقابله های هیجانی عاطفی / فصل ششم مقابله چند وجهی/ فصل هفتم مقابله با خشم منفی دیگران/ بخش چهارم آثار کنترل خشم منفی، آثار فردی آثار شناختی... / بخش پنجم خشم مثبت