درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی
52 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه دارالحدیث قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اعتیاد از پدیده های شومی است که جامعه اسلامی ما را تهدید می کند. مسئله این است که چگونه می توان از آن پیشگیری کرد.؟ آموزه های اسلامی چه سخنی در پیشگیری از اعیتاد دارند؟ و روشهای اسلامی روانشناختی پیشگیری از اعتیاد کدامند؟ در منابع اسلامی آموزه هایی که اختصاصا در مورد اعتیاد صادر شده باشند فراوان نیستند و هر چند در حد خود کارایی دارند اما جواب پدیده پیچیده اعتیاد را نمی دهند رویکردی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت شناسایی علل و عوامل اعتیاد و سپس یافتن دیدگاه اسلام در باره پیشگیری از آنها می باشد. بررسی نظریه های اعتیاد نشان داد که علل گرایش به اعتیاد چند محور اساسی دارند: لذت جویی نارضایتی نابردباری ناسپاسی زیاده خواهی و ناخویشتن داری. همانگونه که مشهود است همه این عوامل با یکی از سرفصل های مهم اسلامی مرتبط است. با این حساب به راحتی می توان راههای اسلامی پیشگیری از اعتیاد را بدست آورد. رویگرد اسلامی در پیشگیری از اعتیاد به تناسب هر کدام از عوامل راهکارهایی را ارائه می کند و در نهایت این راهکارها خود یک مبنای اساسی و کلی دارند که همه آنها را تحت پوشش قرار می دهد.